شما همه روزه می توانید با هماهنگی قبلی از نمایشگاه دائمی ماشین آلات بازیافت پلاستیک

واقع در کارخانه شرکت بازدید به عمل آورید